Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
YAŞLILARA VERİLEN EĞİTİMİN İLAÇ KULLANIM UYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Gülşah GÜROL ARSLAN , İsmet EŞER
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu MANİSA
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İZMİR
Giriş: Araştırma, kronik hastalığı olan yaşlılara verilen “bireyselleştirilmiş eğitim”in ilaç kullanım uyumu üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç-Yöntem: İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi’nde yürütülen bu çalışma yarı-deneysel tipte bir araştırmadır. Yaşlı hastaların reçeteleri kontrol edilerek ve “Yaşlıların İlaç Kullanımına İlişkin Öntest Soru Formu” uygulanarak yaşlıların ilaçlara ilişkin toplam bilgi puan ortalamaları saptanmış, ek olarak da reçeteleri kontrol edilerek ve ilaçları sayılarak eğitim öncesi ilaç uyum puan ortalamaları elde edilmiştir. Ardından “Bireyselleştirilmiş İlaç Kullanım Eğitim”i verilmiştir. Eğitimin etkinliğini saptamak için eğitimden 15 gün ve 6 ay sonra “Yaşlıların İlaç Kullanımına İlişkin Sontest Soru Formu” uygulanmış ve ilaçları sayılarak ilaçlara ilişkin toplam bilgi puan ortalaması ile ilaç uyum puan ortalamaları elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini araştırmanın sınırlılıklarına uyan 60 adet yaşlı oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: Yaşlıların eğitim öncesindeki ilaç uyum puan ortalamaları ile eğitimden 15 gün sonrası ilaç uyum puan ortalamaları arasında ve yaşlıların eğitim öncesi ilaç bilgi puan ortalamaları ile eğitimden 15 gün sonraki ilaç bilgi puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Eğitimden 15 gün ve 6 ay sonrası ilaç uyum puan ortalamaları arasında ve ilaç bilgi puan ortalamaları arasındaki farkın anlamsız olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla, yaşlılara bireyselleştirilmiş ilaç eğitiminin verilmesi önerilmektedir. Keywords : Yaşlı eğitimi, İlaç kullanımı uyumu, Kendi-kendine ilaç kullanma