Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 1
Yaşlı Guinea Pig'lerde Kolesistokinin Ve Eritromisinin, Safra Kimyası Ve Safra Taşı Oluşumu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Mehmet Refik MAS, Ümit ATEŞKAN, Ahmet İRFAN, Selim NALBANT, Hüseyin DORUK, Hakan ERDEM, M. Tahir ÜNAL, Fikri KOCABALKAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Geriatri Bilim Dalı-Ankara Safra taşı oluşumunun altında yatan patojenik mekanizmaları incelemeye yönelik giderek artan sayıda çalışma vardır. Özellikle safra kesesi motilitesi ve motiliteyi etkileyen faktörler, son yıllarda çok fazla ilgi görmektedir. Biz de çalışmamızda, yaşlı guinea pig'lerde, safra taşı oluşumu ve safra kimyası üzerine kolesistokinin (CCK) ve eritromisinin etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışma, GATA Araştırma Laboratuarlarında yapıldı. 40 adet bir aylık ve 40 adet üç yaşında olmak üzere, iki guinea pig grubu ile çalışıldı. Her bir grup kendi içinde 10'arlı olmak üzere dört alt gruba ayrıldı. Dört hafta süre ile her yaş grubundan birer alt grup sadece litojenik diyetle beslenirken, birer alt gruba, litojenik diyetle beraber CCK, diğer bir alt gruba ise diyetle beraber eritromisin tedavisi uygulandı. Her iki gruptan 10'ar guinea pig, kontrol grubu olarak normal diyetle beslendi. Dört hafta sonra, safra taşının varlığı ve safra asidi, kolesterol, lesitin ve protein konsantrasyonlarını içeren safra kimyaları değerlendirildi. Çalışma sonunda bir aylık grupta hiç safra taşı gözlenmezken, üç yaş grubunda sadece litojenik diyetle beslenen 10 guinea pig'in 9'unda ve her bir tedavi grubunun ve kontrollerin 4'er tanesinde safra taşı gelişti. CCK ve eritromisin tedavileri safra kimyası ve taş oluşumu üzerine benzer etki gösterdiler. Sonuç olarak, yaşla beraber, guinea pig'lerde safra taşı oluşum insidansı artmaktadır. Eritromisin tedavisi, yaşlı guinea pig'lerde, kese motilitesini düzelterek safra taşı insidansını, CCK tedavisi kadar azaltmıştır. Bu sonuçlar özelikle safra çamuru tespit edilen yaşlı hastaların uzun vadeli tedavilerinde, eritromisin kullanımının da bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Keywords : Safra taşı, Kolesistokinin, Eritromisin, Motilite, Litojenik diyet