Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 1
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI POPÜLASYONDA OSTEOPOROZ TARAMASI
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi İSTANBUL Giriş: Yaşlı popülasyonda, komorbid hastalıklar, immobilite, yetersiz beslenme ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak osteoporoza yatkınlık vardır. Bu çalışmanın amacı bir özel huzurevinde yaşayan yaşlılarda osteoporoz ve kırık prevalansını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ünal Huzurevlerinde (İstanbul, 3 merkez) yaşayan 68 yaşlı (21 erkek, 47 kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Kemik mineral yoğunluğu ölçümü için dual X-ray absorbtiometri ve lazer ölçüm tekniklerini içeren DXL- Calscan cihazı kullanılmıştır. T- skoru Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre < -2.5 osteoporoz olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Erkeklerde ortalama yaş 73 (60-93), kadınlarda ortalama yaş 75 (60-91) bulunmuştur. Kadınlarda 31 (%66), erkeklerde 5 (%23) yaşlıda osteoporoz, kadınlarda 12 (%25), erkeklerde de 2 (%9) yaşlıda osteopeni saptanmıştır. Osteoporoz ve osteopeni toplamı kadınlarda %91, erkeklerde %32'dir. T – skoru erkeklerde ortalama 0.23 (-3.3 ± 6.9), kadınlarda –3.14 (-5.8 ± 2.7) bulunmuştur. Vücut kitle indeksi kadınlarda 24.7 (17-38), erkeklerde 24.6 (19-28) bulunmuştur. Bu popülasyonda bir yıllık periyodda 5 (%7.3) yaşlıda omurga dışı frajilite kırığı gelişmiştir.

Sonuç: Huzurevlerinde osteoporoz prevelansı genel geriatri popülasyonu kadar yüksektir. Ancak frajilite kırık oranı beklenildiği kadar yüksek değildir. Huzurevleri yaşlı popülasyon için osteoporoza bağlı kırıklar açısından daha güvenli görünmektedir. Ancak yine de osteoporoz için risk faktörlerine yönelik önleyici uygulamaların arttırılması ve kırıklara karşı da önlem olarak günlük yaşam aktivitelerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi kırık oranlarının azaltılmasına katkı sağlayabilir. Bu konuda prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Osteoporoz, DXL-Calscan, Kırık