Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 1
MUĞLA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
1Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu,MUĞLA
2Muğla Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, MUĞLA
3Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu IV. Sınıf, MUĞLA
Giriş ve Amaç: İnsan yaşamının giderek uzaması, yaşlı nüfusun toplam nüfus içinde artması, bireylerin ileri yaşlarında da sağlıklı kalmasını gündeme getirmiştir. Çalışma Muğla İl Merkezinde Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan yaşlıların yaşam kalitelerini incelemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Muğla İl merkezi I ve II no'lu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 3679 yaşlı bireyden 1047'sine yüz yüze görüşme yöntemiyle 20 Kasım 2003- 10 Ocak 2004 tarihleri arasında kesitsel olarak uygulandı. Ankette; yaşlıların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 7 soruluk kişisel form ve Kısa-form (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Araştırmada Muğla İl Merkezinde yaşayan yaşlıların %41.9'unun 65-69 yaş grubunda, %50.7'sinin erkek, %43.4'ünün ilkokul mezunu, %26.2'sinin SSK'lı, %52.6'sının 303 milyon ve altı gelire sahip, %63.6'sının eşiyle beraber yaşamakta olduğu saptandı. Yaşlıların yaş, cinsiyet, öğrenim, sosyal güvence, ekonomik durum, birlikte yaşadığı kişi durumlarıyla yaşam kalitesi arasında istatistiksel açıdan anlamlılık tespit edildi. Yaşlıların yaşam kalitesi alt ölçeklerinden aldıkları toplam puanlara bakıldığında; en yüksek 54.34±45.95 ortalamanın “rol güçlüğü (duygusal)”nde, en düşük 36.53±16.23 ortalamanın “vitalite” alt ölçeğinde olduğu saptandı.

Sonuç: Yaşlıların kendilerini sürekli yorgun, bitkin hissetmeleri (vitalite) yaşam kalitelerini olumsuz etkilerken, duygusal sorunlara bağlı işte ya da diğer günlük etkinliklerde sorun olmaması yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Keywords : Yaşlılık, Yaşam kalitesi