Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 1
EVDE VE KURUMDA YAŞAYAN 60 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİ SÜRDÜRME VE YALNIZLIK YAŞAMA DURUMU
1Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, SİVAS
2Selçuk Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, KONYA
Giriş: Araştırma evde ve kurumda yaşayan 60 yaş ve üzeri yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sürdürme ve yalnızlık yaşama durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmaya evde yaşayan 105 yaşlı ve kurumda yaşayan 105 yaşlı olmak üzere 210 birey alınmıştır. Çalışmada verilerin toplanmasında, Sosyo-demografik Bilgi Formu, UCLA yalnızlık ölçeği, Katz' ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndexsi ve Lawton ve Brody' nin Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri İndexsi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: Çalışmada evde yaşayan yaşlıların %55.2'ninn temel günlük yaşam aktivitelerinde %11.4' ünün enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı, kurumda yaşayan yaşlıların %50.5'inin temel günlük yaşam aktivitelerinde, % 14.3'ünün enstrümental günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı, kurumda yaşlıların yalnızlık puanlarının evdeki yaşlılardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Keywords : Yaşlı birey, Günlük yaşam aktivitesi, Yalnızlık