Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
KAŞEKTİK GERİATRİK BİR İLEUSLU OLGUDA ACİL TORASİK EPİDURAL ANESTEZİ
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı BOLU
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı BOLU
Giriş ve Amaç: İleri yaş grubundaki ameliyatlar perioperatif mortalite ve morbidite yönünden yüksek riski beraberinde getirdiği için rejyonel anestezi tekniklerine yönelme gereği doğmaktadır. Bunlardan epidural analjezinin kullanımı genellikle genel anestezi ile birlikte yaygındır. Burada bir olgu aracılığı ile ropivakainle yapılan torasik epidural anestezinin ileri yaş grubu acil olgularda tek başına yeterli olup olmayacağı tartışılmaktadır.

Olgu: İleus tanısı alan 73 yaşındaki kaşektik olgu acilen laparotomiye alınmak üzere hazırlandı.Yüksek tansiyon, taşikardi ve juguler venöz distansiyonla taşipnenin eşlik ettiği konjestif kalp yetmezliği mevcuttu. Torasik epidural anestezi 75 mg ropivakain ile gerçekleştirildi ve kolon adenokarsinomu tesbit edilen hastaya total kolektomi ve ileorektal anastomoz yapıldı. Postoperatif sorunsuz olarak hasta servisine devredildi.

Sonuç: İleus tanısı alan ileri yaş hastada epidural uygulanan ropivakainle hızlı ve etkili bir anestezi sağlandı. Bu tekniğin özellikle kardiyovasküler ve pulmoner yetmezlikli ileri yaş grubu hastalarda güvenle kullanılabileceği kanatine varıldı. Keywords : Geriatri, Acil, Epidural anestezi, İleus, Ropivacaine