Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
BİR HUZUREVİNDE DEPRESYON TARAMASI SONUÇLARI
Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul Huzur Hastanesi Vakfı Dinlenme Evi, İSTANBUL Giriş ve Amaç: Yaşlılığa eşlik eden psikososyal ve fonksiyonel kayıplar sıklıkla depresyona neden olabilir. Buna rağmen belirgin depresif semptomları olan pek çok yaşlı bu yakınmalarla hekime başvurmamaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerde depresyon taranması gereken bir hastalıktır. Bu çalışmada bir huzurevinde yaşamakta olan yaşlıların depresyon açısından değerlendirilmesi ve çeşitli faktörlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Eylül-2002'de bir huzurevinde yaşamakta olan toplam 39 bireyden tıbbi öykü alınmış ve fonksiyonel durum değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm katılımcılara Yesevage geriatrik depresyon ölçeği ve kısa yaşam kalite anketi (WHOQL-Bref) uygulanmıştır.

Bulgular: Görüşme yapılan sakinlerin 23 (%67)'ü kadın, 13 (%33)'ü erkekti. Yaş ortalaması 82.6 (7.5 yıl) idi. Yesevages ölçeğine göre 8 kişi (%20.5)'nin depresyon ölçeği skoru (DÖS) kesme değeri olan 13'ün üzerindeydi. DÖS ile yaş, cinsiyet, uygunsuz ilaç kullanımı, günlük aktivite ölçekleri (Barthel ve Lawton) sonuçları arasında bir ilişki saptanamadı. Öğrenim durumu daha düşük katılımcılarda DÖS'nun daha yüksek olduğu saptandı. Yaşam kalite anketi ruhsal alan skoru ile DÖS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı.

Sonuç: Yaşlı kişiler arasında tanı konmamış pek çok depresyon olgusunun olabileceği ve yaşlılarda depresyon taraması yapmak gerekliliği özellikle birinci basamak hekimi tarafından akılda tutulmalıdır. Keywords : Yaşlıda depreson, Günlük aktivite, Yaşam kalitesi, Tarama