Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞE BAŞVURAN YAŞLI KADINLARIN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON BULGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İZMİR Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir üniversite kliniğine başvuran kadınlar arasında yaygın olarak kullanılan yaşam kalitesi ile depresif durum soru formlarının ilişkisini ortaya koymaktır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya gönüllü 42 kadın (yaş ortalaması: 68.9±7.8 yıl) katılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bu görüşmede sosyodemografik özelliklerin yanısıra, geriatrik depresyon skalası (GDS), kısa form36 (KF36) ölçekleri kullanılmıştır. Gönüllülere Modifiye Fiziksel Performans Testi (MFPT) uygulanmıştır.

Bulgular: GDS ile grubun %25'inde depresyon saptanmıştır. GDS skorları ile yaş arasında pozitif bir korelasyon görülmüştür. İş, medeni durum, eğitim, yalnız yaşama, uyku saati, dinlenmiş uyanma, MFPT ile GDS arasında ilişki ortaya konulamamıştır. GDS ile KF36 alt grupları arasında anlamlı negatif korelasyon ilişkisi bulunmuştur.

Sonuç: Yaygın olarak kullanılan KF36 subgrup ile GDS arasında güçlü bir ilişki saptanmıştır. KF36 ve GDS ileri yaş kadınlarda depresyon ve yaşam kalitesi taramasında birlikte kullanılabilir. Keywords : İleri yaş, Kısa form36, Geriatrik depresyon skalası