Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
HUZUREVİNDE KALAN DEMANSI OLMAYAN YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL Giriş ve Amaç: Ülkemizde artan yaşlı sayısı ile birlikte huzurevine yatış sayısında artış beklenmektedir. Bu çalışmada huzurevinde kalan yaşlıların yaşam kalitelerini hangi faktörlerin etkilediğinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: İstanbul Anadolu yakasındaki 5 değişik huzurevinde demansı olmayan 69 yaşlı çalışmaya alındı. Temel ve instrumental günlük yaşam aktiviteleri, depresyon belirtileri, değişik sosyodemografik özellikler ile WHOQOL-BREF yaşam kalitesi ölçeğinin alt ölçek skorları arasındaki ilişkiler araştırıldı.

Bulgular: Temel ve instrumental günlük yaşam aktivitelerinin, depresyon belirtilerinin, kronik hastalık ve kullanılan ilaç sayılarının, sosyoekonomik düzeyin, ziyaret sıklığının, sakinler ve çalışanlar ile ilişkilerin, huzurevi içi ve dışı aktivitelerin, huzurevinde olmaktan memnuniyet hissinin, yalnızlık hissetmenin değişik WHOQOL- BREF alt ölçekleri ile ilişkileri gösterildi. Yapılan lineer regresyon analizinde ise, psikolojik sağlık alanı puanına depresif belirtilerin, sakinlerle ilişkinin ve huzurevinde bulunmaktan memnuniyetin, fiziksel sağlık alanı puanına temel ve instrumental günlük yaşam aktivitelerinin, toplam hastalık sayısının ve huzurevinde bulunmaktan memnuniyetin, sosyal ilgi alanı puanına ziyaret sayısı ve sakinlerle ilişkinin, çevre alanı puanına ise sosyoekonomik durumun, sakinlerle ilişkinin ve huzurevinde bulunmaktan memnuniyetin en çok etki ettiği gösterilmiştir.

Sonuç: İlişkisi gösterilen faktörlerde yapılacak düzeltmelerin yaşam kalitesini yükseltmesi beklenebilir. Özellikle sakinlerle ilişkinin düzeltilmesi ve huzurevinde kalmaktan memnuniyetin sorgulanması yaşam kalitesini daha fazla alanda artırabilir. Keywords : Yaşam kalitesi, WHOQOL-BREF, Huzurevi, Yaşlı