Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
YAŞLILARDA HİPERTANSİYON PREVALANSI: MANİSA ÖRNEĞİ
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, MANİSA
2İzmir Suat Seren Göğüs Hastanesi, İZMİR
Giriş: Hipertansiyon, görülme sıklığı yaşla artan toplumsal bir sağlık sorunudur. Erken tanı ile kontrol altına alınabilen, geç kalındığında, iskemik kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar gibi ölümcül seyreden komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır. Bu çalışma kesitsel analitik yöntemle, 1 Nisan- 1 Haziran 2005 tarihlerinde Manisa İl Merkezindeki 65 yaş ve üzerindeki bireylerde hipertansiyon prevalansını ve risk faktörlerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem ve Gereç: Sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 340 yaşlı katılımcının arteryel kan basınçları ve boy-vücut ağırlığı ölçümleri alınmıştır. Sosyodemoğrafik özellikleri, diyet yapma ve uyku sorunlarını soran bir anket yüzyüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmada 65 yaş ve üzerindeki bireylerde hipertansiyon sıklığı %61.8 bulunmuştur. Bireylerin %26.2'si normotensif olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların %27.1'inde sistolik hipertansiyon, %8.6'sında diyastolik hipertansiyon, %26.2'sinde sistolodiyastolik hipertansiyon bulunmaktadır. Hipertansiyonlu olanlar yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, diyet yapma ve uyku bozukluğu açısından hipertansiyonu olmayanlarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> 0.05). BKİ'ne göre şişman olanlarda normal olanlara göre 2.38 kat daha fazla hipertansiyon görülme riski olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak çalışma bölgemizde yaşlılarda hipertansiyon prevalansı yüksektir. Bu bulgu yaşlı nüfusta hipertansiyon taramalarının yapılmasının gereğine ve yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmektedir. Keywords : Yaşlılık, Hipertansiyon, Tarama, Beden Kitle İndeksi