Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 1
Akut Ekstremite İskemilerinde Geriatrik Olguların Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Genç Olgularla Karşılaştırılması
Erdoğan İBRİŞİM, Ahmet ÖCAL, Turhan YAVUZ, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta 1991 ile 1997 yılları arasında toplam 104 olguya 128 kez tromboembolektomi uygulandı. Bu olgulardan 68'i geriatrik grupta yer almaktaydı. Olguların 38'i kadın, 66'sı erkekti. 22 olguda üst ekstremite, 82 olguda ise alt ekstremitede akut iskemi bulguları vardı. Yaş ortalaması geriatrik grupta 67.3, diğer grupta 52.6 idi. Olguların hepsine lokal anestezi ile operasyon uygulandı. Dört olguya dört, üç olguya üç, 8 olguya iki kez tromboembolektomi uygulandı. Sekiz hastaya amputasyon gerekti. Bu olguların beşi geriatrik, üçü diğer grupta yer alıyordu. Beş olgu erken dönemde kaybedildi ve bu olguların hepsi geriatrik gruptaydı. Amputasyon yapılan olgulardan biri exitus oldu. Akut oklüzyon nedenleri irdelendiğinde; iskemik kökenli atrial fibrilasyon geriatrik olgularda %55.8 (38 olgu), diğer grupta %16.6 (6 olgu) oranında görüldü. Kapak hastalığına bağlı atrial fibrilasyon geriatrik olguların %16 (11olgu)'sında, diğer grubun %25 (9 olgu) inde gözlendi. İki olguda mitral pozisyonda prostetik kapak vardı. Bir olguda sol atriumda miksoma saptandı. Sekiz olguda aterosklerotik damar yüzeyinde tromboza bağlı tıkanma saptanırken, 19 olguda herhangi bir neden bulunamadı. Fischer's exact test kullanılarak yapılan değerlendirmede, iki grup arasında mortalite ve amputasyon oranları açısından istatistiksel olarak fark bulunamadı. Fakat %7.5 oranındaki mortalitenin yaşlı grupta olması olgu sayısının arttığı durumlarda istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar çıkacağını düşündürmektedir. Yapılan değerlendirmede mortaliteyi belirleyen en önemli nedenin hastanın preoperatif genel durumu olduğu saptandı. Yaşlı olgularda özellikle kardiak ve renal fonksiyonların genç gruba göre kötü olması, mortalitenin bu grupta daha yüksek olmasının nedeni olarak görüldü. Amputasyon oranlarında iki grup arasında fark bulunamadı. Amputasyonu etkileyen en önemli faktörün iskemide kalınan süre olduğu belirlendi. Keywords : Geriatri, Tromboembolektomi, Akut iskemi, Yaşlılık