Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
YAŞLILARDA TRAVMAYA BAĞLI MALULİYET
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ANKARA Giriş ve Amaç: Ülkemizde yaşlılarda travma sonrası gelişen maluliyetlerle ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle maluliyet açısından değerlendirilen yaşlı bireylerin raporları taranarak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Yöntem ve Gereç: Araştırma retrospektif olup Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvuran 60 yaş ve üstü olguların raporları demografik faktörler, olay türü, tedavi, maluliyete esas alınan lezyon ve oranı açısından incelenmiştir.

Bulgular: Değerlendirilen 52 olgunun %56.6'sı erkektir. Yaş ortalaması ise 66.29'dur. Trafik kazası en sık yaralanma nedeni olup en sık yaralanma alt ekstremite kemik kırıklarıdır (%65.4). Olguların %73.1'ine cerrahi tedavi uygulanmıştır. Pelvis ve alt ekstremite arızaları maluliyete esas alınan lezyonlar arasında ilk sıradadır.

Sonuç: Ülkemizde travmaların uzun dönem etkileri açısından yaşlılara yönelik geniş çalışmalar yapılması ve sağlık politikaları geliştirilmesi gerekmektedir. Keywords : Maluliyet, Yaşlı, Travma