Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 2
BİR GEROPSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN DEPRESYONLU YAŞLILARDA İNTİHAR DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA
Giriş: Ülkemizde yaşlılarda intihar sıklığı diğer ülkelerle kıyaslandığında daha düşük bulunmaktadır. Yaşlıların sosyokültürel özellikleri nedeniyle intihar düşüncelerini pasif olarak ölme isteği biçiminde ifade ettikleri izlenmektedir. Ancak yaşlılık çağı depresyonunda intihar davranışının araştırıldığı çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada 65 yaş üstündeki depresyon hastalarında intihar düşüncesi, intihar girişimi ve ölme isteği sıklığının araştırılması ve çeşitli faktörlerle ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya 65 yaş ve üstünde, DSM-IV tanı ölçütlerine göre majör depresyon tanısı alan hastalar (n=130) dahil edilmiştir. Depresyon şiddeti Yaşlılar için Depresyon Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hastalarda son bir ay içerisinde intihar girişimi, intihar düşüncesi ve ölme isteğinin varlığı anket aracılığıyla sorgulanmıştır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, yalnız yaşama, olumsuz yaşam olaylarının varlığı ve gelir durumu gibi faktörler ile intihar davranışlarının ilişkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalarda intihar girişimi ve düşüncesi nadir bulunurken, %39`unun ölmeyi istediği saptanmıştır. Ölme isteği bulunan ve bulunmayanlar karşılaştırıldığında, ölmeyi isteyen hastaların daha az eğitimli olduğu, çoğunlukla kadınlardan oluştuğu ve depresyon şiddetinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Regresyon analizinde ise sadece depresyon şiddetinin yordayıcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Sonuç: Depresyon şiddeti ile de doğrudan ilişkili olan ölme isteğinin yaşlı nüfusta depresyon belirtisi olarak sayılması ve tedavide ele alınması gereklidir. Keywords : Yaşlı, Depresyon, İntihar