Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
ANIMSAMA TERAPİSİNİN YAŞLILARDA YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ: BİR ÖN ÇALIŞMA
1Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, BURSA
2ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, ANKARA
Giriş: Bütünleşik yaşlı sağlığı hizmetleri hem ruhsal, hem de tıbbi ihtiyaçların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, ruh sağlığı alanında yaşlılara yönelik yeni müdahale yöntemlerinin ülkemizde tanınmasına ihtiyaç vardır. Bu ön çalışma, anımsama terapisinin yaşlılarda yaşam doyumu uzerindeki etkisini araştırmıştır.

Yöntem ve Gereç: Katılımcılara (N = 70) Yaşam Doyumu İndeksi A uygulanmıştır. Eşleştirilmiş grup deneysel deseni kullanılarak gönüllü katılımcılardan deney grubu ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubu ve kontrol grubu öntest ve sontest yaşam doyumu puanlarına göre karşılaştırılmışlardır. Ayrıca, katılımcıların grup yaşantısına ilişkin değerlendirmeleri, deneysel grup üyelerinin katıldığı bir görüşmeodaklı grupla araştırılmıştır.

Bulgular: Yapılan analizlerde, MannWhitney U Test ve Wilcoxon Test sonuçları, deney grubundaki katılımcıların yaşam doyumu puanlarında istatistiksel açıdan anlamlı olmayan yükselmeler göstermiştir. Görüşme odaklı grup sonucunda elde edilen nitel veriler, grup yaşantısının kişilerarası ilişkilere ve arkadaşlığa ortam sağlayıcı rolüne, daha olumlu bir benlik algısına ve mutluluk verici duygulara yol açmasına ilişkin olumlu geri bildirimlere işaret etmiştir.

Sonuç: Kısıtlı sayıda katılımcı ile yürütülen bu çalışmada, anımsama terapisinin yaşlılarda yaşam doyumu üzerinde belirgin etkisi bulunamamıştır. Ancak, anımsama terapisinin yaşlıların duygusal açıdan daha olumlu hissetmelerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmuş olduğu söylenebilir. Keywords : Ruh sağlığı, Anımsama terapisi, Yaşam doyumu, Yaşlılar