Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
ANKARA KEÇİÖREN İLÇESİNE BAĞLI BİR MAHALLEDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İntern Doktor, ANKARA
Giriş: Araştırmada Ankara'da bir Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Katılımcıların belirlenmesinde Sağlık Ocağı kayıtları kullanılmıştır. Bu yaş grubunda 347 kişinin kayıtlı olduğu belirlenmiş ve kayıtlı olan bireylerin %73.5'i (255 kişi) araştırmaya katılmıştır. Veriler SF-36'yı içeren anket formunun Ekim 2006'da yüz yüze görüşme tekniğiyle doldurulmasıyla toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 70.21±4.5 ve ortancası 69'dur. Katılımcıların %54.9'u kadın ve sadece %0.4'ü çalışmaktadır. Araştırmaya katılan kişilerin genel sağlık alanındaki ortalama puanı 54.88 ±7.87'dir. Ayrıca diğer alanlardan alınan puan ortalamaları sırasıyla; fiziksel fonksiyonellik 62.39±24.95; fiziksel rol 56.86±40.13; canlılık 43.90±15.84; beden-ruh sağlığı 54.03±13.13; duygusal rol 66.66±42.65; bedensel ağrı 56.83±22.08 ve sosyal fonksiyonellik 66.97±23.07 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, sigara içme durumu, egzersiz yapma durumu, hastalık varlığı ve eşiyle yaşama durumu ile bazı alanlardan aldıkları puanların ilişkili olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için onların konu ile ilgili desteklenmeleri gerekmektedir. Bu konuda Sağlık Ocağı personeli önemli bir rol oynamaktadır. Keywords : Yaşam kalitesi, SF-36, Yaşlılık