Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 2
İleri yaş grubunda elektif İnguinal herni onarımı
İ. Hakan KULAÇOĞLU, Arife POLAT, Münevver MORAN, Rıza GÖK, Faruk COŞKUN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği Ankara Bu çalışmada, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda elektif şartlarda uygulanan inguinal herni onarımının morbiditesi ve mortalitesi araştırılarak daha genç hasta grubuyla karşılaştırıldı. Bir tam yıllık süre içinde kliniğimizde elektif şartlarda inguinal herni onarımı uygulanan 90 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların 33'ü 65 yaş ve üzerindeki hastalar (İleri yaş grubu: İYG) iken 57'si 65 yaştan daha genç (Genç ve orta yaş grubu: GOG) hastalardı. Yandaş dahili hastalığı olan hastaların oranı İYG'de daha yüksekti ve bu gruptaki hastalar için diğer gruptakilere göre daha sık olarak dahiliye konsültasyonu yapıldı. Benzer şekilde, ortalama preoperatif dönemde yatış süresi de İYG'de daha uzundu (2.39/1.55; p=0.05). İYG'deki 9 hasta (%27.3) yandaş hastalıkların oluşturduğu zorunluluk nedeniyle lokal anestezi ile ameliyat edildiler. Çalışma süresince mortalite kaydedilmedi. İki grupta da intraoperatif komplikasyon olmadı. Cerrahi komplikasyon oranları arasında anlamlı farklılık yoktu (İYG:%6.1, GOG: %12.3; p=0.35). İki grupta kaydedilen yara enfeksiyonu oranları da benzerdi (İYG: %3.0, GOG: %3.5; p=0.90). Dahili komplikasyon oranı preoperatif dönemde yandaş hastalık saptananlarda anlamlı olarak yüksek bulundu; ancak İYG ve GOG arasında anlamlı fark saptanmadı. Dahili komplikasyon gelişen hastalar diğer hastalara göre postoperatif dönemde daha uzun süre hastanede kaldılar. Buna karşılık iki grubun postoperatif hastanede kalış ve toplam hastanede yatış süreleri arasında anlamlı fark yoktu. Bu çalışmada, yaşlı hasta grubunda yeterli preoperatif hazırlıktan sonra yapılan herni onarımının sonuçlarının genç hastalardan farklı olmadığı görüldü. Keywords : Yaşlı hasta, İnguinal herni, Elektif herni onarımı, Yandaş hastalık, Postoperatif morbidite, Yara enfeksiyonu, Bassini onarımı, Lichtenstein onarımı