Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
TOPLUM TEMELLİ BAKIM ANLAYIŞI VE SOSYAL HİZMETLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE BİR BAKIM MODELİ ÖNERİSİ
Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F Sosyal Hizmet, ANKARA Teknolojik alanda yaşanan gelişmelere koşut olarak ortalama yaşam beklentisinin artması, düşük doğum ve ölüm hızı, halk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşması dünya nüfusunun giderek yaşlanması na ve yaşlanma süreci ile birlikte kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Günümüzde aile kurumunun geleneksel rollerini gün geçtikçe yitirmesi ise yaşlı bireylerin bakım sorununun daha da ağırlaşmasıyla sonuçlanmaktadır. Yaşlı, kronik hastalıklı ve özürlü nüfusun tedavi ve bakım masraflarının sağlık ve sosyal hizmet harcamaları içerisindeki payının artması, gelişmiş ülkelerin kurumsal ve yatılı düzenlemelerden; müracaatçı memnuniyetine dayalı, süreli, etkili ve düşük maliyetli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine yönelmelerine neden olmaktadır. Müracaatçı odaklı toplum temelli bakım olarak adlandırılan, sosyal hizmet odaklı bu yaklaşım bakıma gereksinim duyan bireye, bağımsızlığını koruması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli bilgi ve sosyal yaşam becerileri kazandırma, yaşamını kendi evinde sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu destek ve yardımları sunma ve sosyal işlevselliğini yerine getirebilmesi için çalışma, rekreasyon ve diğer olanaklardan yararlanmasını sağlama amacına yönelik olup ekip çalışmasını gerektiren bir hizmet modelidir. Keywords : Müracaatçı odaklı toplum temelli bakım, Evde bakım, Gündüzlü hizmetler, Sosyal politika yönelimi, Sosyal hizmetler