Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 3
Yaşlılarda Bağımlılık ve Fiziksel Yetersizlik Düzeyleri ile Kronik Hastalıkların Prevalansını Saptamaya Yönelik Epidemiyolojik Çalışma
Selma ÇİVİ, M. Zeki TANRIKULU
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı - KONYA Tüm dünyada yaşlı nüfusun artışının yanında yaşlılık durumunda da artma gözlenmektedir. Birçok tıbbî sorunlarla karşı karşıya gelen yaşlıların, bunların etkisiyle günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmeleri güçleşmektedir. Dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerinde ileri yaşlarda başkasına bağımlı olma durumu ortaya çıkmaktadır. Bunu en iyi şekilde ortaya çıkaran, günlük yaşam aktivitelerini bağımlılık veya bağımsızlık durumuna göre skorlarlandıran indekslerdir. 60 yaş ve üzeri yaşlılarda yapılan bu çalışmanın amacı, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık düzeylerini, kronik hastalıklarının cinsiyeti ve yaş gruplarına göre dağılımını, yardımcı cihaz kullanma durumunu ve fiziksel yeterlilik düzeyini saptamaktı. Çalışmamızda günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımsızlık oranı %71,2 idi. Kadınlarda tam bağımsızlık oranı %36, erkeklerde %35 iken, 4,5 ve 6 aktivitede bağımlılık içeren skorların ileri yaş grubu olan 70-74 ve 75 ve üzeri yaş gruplarında yüksek olduğu saptandı. En sık rastlanılan kronik hastalıklar; kas-iskelet sistemi hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, kalp hastalıkları, üriner sistem ve solunum sistemi hastalıkları idi. Yardımcı cihaz kullanmada 70-74 yaş ve 75 ve üzeri yaş gruplarında baston ve gözlük kullanımının arttığı gözlendi. Fiziksel yetersizlik ölçümünde; görme, işitme, konuşma, çiğneme ve yürümede ileri yaşlarda yetersizliğin gittikçe arttığı saptandı. İleri yaşlarda günlük yaşamlarını bağımlı olarak sürdürme olayı artmakta, fiziksel yetersizlikler çoğalmaktadır. İleri yaşlardaki bireylere gerekli olan medikal ve sosyal hizmetler zaman geçirilmeden gelişmiş ülkelerdeki gibi bizim ülkemizde de hazırlanmalı ve destek programları şeklinde yaşlılara sunulmalıdır. Keywords : Bağımlılık, Günlük yaşam aktiviteleri, Yardımcı cihazlar, Kronik hastalıklar, Yaşlılık