Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
KIRIĞI OLAN POSTMENOPOZAL OSTEOPOROTİK KADINLARDA OKSİDATİF STRES VE BAZI ANTİOKSİDAN PARAMETRELER: BİR OLGU KONTROL ÇALIŞMASI
1Al Arab Medical University, Nutrition, Benghazi LİBYA
2Minoufiya University , Community Medicine, Minoufiya, MISIR
3Minoufiya University , Medical Biochemistry, Minoufiya, MISIR
4Minoufiya University , Orthopaedic Surgery, Minoufiya, MISIR
5Minoufiya University , Rheumatology, Minoufiya, MISIR
Giriş: Postmenopozal osteoporoz (PMO) patogenezinde oksidatif stres önemli rol oynar. Antioksidanlar serbest oksijen radikallerinin yıkıcı etkilerini yok etme özelliğine sahiptir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ile 45 yaşından büyük postmenopozal osteoporotik kadınlar (n=40) ve osteoporotik olmayan kontrollerde (n=20) vitamin C ve superoksid dismutaz (SOD) gibi iki antioksidanın ve lipid peroksidasyon ve oksidatif stres göstergelerinden malondialdehid (MDA) düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Tüm olgulardan anamez alındı fizik muayeneleri yapıldı, proksimal femurdan kemik mineral dansiteleri (BMD) ve plazma vitamin C, SOD ve MDA düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Bu çalışma PMO olan kadınların kontrollere göre daha düşük plazma vitamin C ve SOD düzeylerine, buna karşın artmış MDA düzeylerine sahip olduğunu gösterdi (p<0.05). Plazma vitamin C düzeyleri ile femur boynu BMD'si arasında pozitif korelasyon (p<0.01) saptanırken MDA ve femoral BMD arasında negatif korelasyon izlendi.

Sonuç: Oksidatif stres ve ve azalmış antioksidan savunma mekanizmaları PMO'nun patogenezinde önemli rol oynar ve MDA postmenopozal kadınlarda kemik kaybının önemli bir göstergesi olabilir. Keywords : Osteoporoz, Oksidatif stres, Menopoz, Antioksidanlar, Vitamin C, SOD, MDA