Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 2
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER YAŞLANAN TOPLUM İÇİN HAZIR MI? TÜRKİYE'DEKİ YAŞLILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK, EKONOMİK VE SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
Baskent Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik ANKARA Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfus yıldan yıla artmaktadır ve bu grup ekonomik, sosyal ve politik açıdan gelişmiş ülkelerden daha farklı sorunlarla karşı karşıyadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki yaşlıların durumunu eldeki verilere dayanarak değerlendirmek ve yorumlamaktır. Çalışmada son 20 yıldaki yaşlı nüfusa ilişkin tanımlayıcı ve analitik veriler toplanarak değerlendirilmiştir. Türkiye'de 1985 yılından 2000 yılına kadar yaşlı nüfusun oranı % 4.2'den % 5.7'ye yükselmiştir. Projeksiyonlar bu oranın 2025 yılında %9.1'e yükseleceğini göstermektedir. Yaşlı nüfusun çoğunluğu kadın, kırsal alanda yaşayan ve eğitim düzeyi düşük bireylerdir. Bu grubun % 65'i işgücüne aktif olarak katılmamaktadır. En yaygın ölüm nedeni kalp-damar hastalıklarıdır. Türkiye'de yaşlı nüfusun artması ile ailelerin desteği yeterli olamamaktadır, bu nedenle yaşlı bakımında yeni düzenlemelere gereksinim vardır. Yaşlılara ilişkin geliştirilecek temel politikalar arasında, sağlık ve sosyal hizmetler, evde bakım, sosyal güvenlik, sosyal destek ve yaşlı bakımına ilişkin eğitim gibi öncelikler olmalıdır. Keywords : Yaşlanan toplum, Nüfus, Sağlık bakımı, Yaşlı birey, Sosyal destek