Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
PİGMENTE LEZYON DEĞERLENDİRİLMESİNDE GERİATRİK HASTA: İZLEM ÖNERİLMELİ Mİ?
Işıl KILINÇ KARAARSLAN, Hanife Ezgi ERÇAL, İlgen ERTAM, Meltem TÜRKMEN, Bengü GERÇEKER TÜRK, Fezal ÖZDEMİR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji, İZMİR Giriş: Pigmente lezyonların dermatolojik değerlendirilmesinde hasta izleminin rolü büyüktür. Ancak izlem programına uyulması konusunda ileri yaş grubu hastalarda mobilizasyon güçlüğü ve genel sağlık sorunları gibi nedenlerle zorluk olabilmektedir. Bu çalışmada bir dermoskopi ünitesine başvuran geriatrik hastaların genel özelliklerini, izlem ve cerrahi girişim önerilerine uyumunu değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2003-Mayıs 2008 yılları arasında dermoskopi ünitesine başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların tamamı çalışmaya dahil edildi. Hasta dosyaları yaş, cinsiyet, pigmente lezyonlar ve lokalizasyonları, hastaların izlem veya girişim istemine uyumu açısından incelendi.

Bulgular: Toplam 193 geriatrik aynı dönemde dermoskopi ünitesinde izlenmiş olan toplam 3016 hastanın %6.4'ünü oluşturmaktaydı. Hastalarda toplam 242 lezyon saptandı (158'i benign ve 84'ü premalign/malign). En sık saptanan lezyonlar seboreik keratoz (%27.3), melanom (%17.8) ve melanositik nevuslerdi (%15.3). Toplam 130 hastaya (%67.7) izlem önerildi. Bu hastalardan sadece 29'u (%22.3) izlem programına uydu. Toplam 99 hastaya (%51.6) herhangi bir nedenle girişim önerildi. Bunlardan 82'si (%82.8) önerilen girişimi yaptırdı.

Sonuç: İzlem önerisine uyma konusunda güçlükleri nedeniyle geriatrik hasta grubunun özel bir grup olarak ele alınması, mümkün olduğu kadarıyla izlem önerilmesinden kaçınılması tavsiye edilebilir. Keywords : Geriatri, Pigmente lezyon, Melanom