Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
ÖZEL BİR HASTANENİN DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNDE YAŞLI HASTALIKLARI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA
Nazan KARAOĞLU1, Mehmet Ali KARAOĞLU2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı KONYA
2Özel Bilgi Hastanesi İç Hastalıkları KONYA
Giriş: Dünya nüfusu yaşlanmakta ve sağlıklı uzun yaşam giderek daha önemli hale gelmektedir. Yaşlılıkta birçok hastalığın birlikte bulunmasının bireyin yaşam kalitesi, sağkalımı ve sağlık hizmetlerini kullanımı açısından önemli etkileri vardır. Bu çalışmada dâhiliye polikliniğine başvuran yaşlılardaki hastalıkları, birlikte bulunan hastalık sayısını, hastalık sayısının yaş arttıkça artıp artmadığını ve cinsiyetler arasındaki farkın araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2005–2006 yılları arasında dahiliye polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzerindeki ardışık tüm hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bir yıllık süreçte bu polikliniğine başvuran 619 yaşlı hasta, tüm hastaların %14,2'sini oluşturuyordu. Tüm hastaların ortalama yaşı 73,1±6,04 iken erkek ve kadınların ortalama yaşları sırasıyla 73.81± 6.45 ve 72.53± 5.64 idi. En çok görülen hastalık grubu, kardiyovasküler sistem hastalıkları idi (n=460, %74,3). Hastaların %27,6'sında tek bir hastalık mevcutken, kalanların en az iki veya daha fazla hastalığı vardı. Genç-yaşlı (65-74 yaş) ve yaşlı-yaşlı (75 yaş ve üzeri) hasta grupları karşılaştırıldığında aralarında birden çok hastalığa sahip olma açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma grubunda yaşlanma ile, birden fazla hastalığa sahip olma riskinin arttığı saptanmamıştır. Çalışmanın kapsadığı yaşlı erkeklerin yaş ortalamasının kadınlarınkinden yüksek olması da dikkat çekici bir bulgudur. Keywords : Yaşlanma, Çoklu hastalık, Kronik hastalık