Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
SAMSUN HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAZI ÖZELLİKLERİ İLE DEPRESYON RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Birsen ALTAY, İlknur AYDIN AVCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği SAMSUN Giriş: Depresyon yaşlı nüfusta en sık görülen psikiyatrik bir bozukluktur. Huzurevinde yapılan çeşitli çalışmalarda, 65 yaş üstü bireylerin depresyon sıklığı %10.2 ile 68.9 arasında olduğu belirlenmiştir. Yaşlı nüfusta depresyon önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşlılarda yaygınlığı yüksek bir bozukluk olan depresyon, sıklıkla kronik hastalıklarla birlikte görülür ve yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkiye yol açar. Bu tanımlayıcı araştırma huzurevinde yaşayan yaşlıların bazı özellikleri ile depresyon riski arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 1-30 Aralık 2007 tarihleri arasında Samsun Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde (Huzurevi) yaşamakta olan yaşlılar üzerinde yapılmıştır. Samsun huzurevinde yaşamakta olan toplam 61 yaşlı, araştırmanın evrenini oluşturmuş ve 56 yaşlıya (%91.8) ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan, görüşme formu ve riskini belirlemek için Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 10.0 programı kullanılarak yapılmştır.

Bulgular: Huzurevinde kalan yaşlıların yaş ortalaması 73.58±6.69 dir. Yaşlıların %69.6'ı erkek, %30.4'ü kadındır. Yaşlıların GDÖ'nden aldıkları ortalama puan 15.12 ± 5.43 olarak bulunmuştur. Çalışmada GDÖ'den huzurevinde yaşayanlarda %62.5 sıklığında yüksek skorlar alınmıştır. Yaşlıların bazı demografik özelliklerinin depresyon durumlarını etkilemediği saptanmıştır.

Sonuç: Huzurevinde kalan yaşlıların GDÖ puanına göre %62.5 (35 kişi) depresyon açısından risk taşımaktadır. Araştırmaya katılanların %62.5'inde GDÖ puanının 14 ve üzerinde bulunması nedeniyle huzurevinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi, depresyon taramalarının rutinleştirilmesi önerilmektedir. Keywords : Huzurevi, Yaşlı, Depresyon