Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
BİR HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA AĞRI VE DEPRESYON RİSKİ
Ayşe YILDIZ, Saime EROL, Ayşe ERGÜN
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İSTANBUL Giriş: Araştırma bir huzurevinde kalan yaşlıların ağrı ve depresyon durumlarını, ağrı ile depresyon arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma İstanbul'da Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı bir huzur evinde 5-Kasım -29 Aralık 2007 tarihleri arasında yürütülmüştür. Evreni görüşmeye katılmayı kabul eden ve iletişim kurulabilen 95 yaşlı oluşturmuştur. Veriler, anket formu, Sayısal Ağrı Skalası ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır.

Bulgular: Huzurevinde yaşayan yaşlıların ağrı prevalansı %57.9 bulunmuştur. Ağrısı olanların ağrı şiddeti 3 ile 9 arasında değişmekte, ortalama 6.18±1.75'dir. Ağrısı olanların %25.5'i ciddi (7- 10 puan) ağrıya sahiptir. Hipertansiyonu, kol ve bacak güçsüzlükleri, uykusuzluğu olan ve akrabaları ziyarete gelen yaşlılar, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla ağrı hissetmektedirler (p<0.05). Yaşlılarda depresyon riski prevalansı %66,3 dür. Ağrının şiddeti ile depresyon ölçeği puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon yoktur (r =0.01; p=0.89). Bütün gün ve sızlayıcı türde ağrı çekenlerin GDÖ puan ortalamalarının diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.01).

Sonuç: Yaşlılarda ağrı olup olamama durumu ile GDÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.01). Keywords : Yaşlı, Depresyon, Ağrı, Ağrı Skala, Huzurevi