Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
SİVAS İLİNDE EVDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ
Nuran GÜLER1, Çiğdem AKAL2
1Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences School of Nursing, Department of Public Health SİVAS
2Yildizeli Health Center SİVAS
Giriş: Bu çalışma, kentsel alanda evde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel tipte bir çalışma olarak yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu ve SF 36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.

Bulgular: Katılmcıların %45.4'ü 65-69 yaşları arasındaydı, %51.9'u kadındı, %43.4'ü okuryazar değildi ve %42.7 si eşiyle birlikte yaşıyordu. Toplam SF-36 puanı ortalaması normalden düşüktü. Yaşlıların yaşı arttıkça yaşam kalitesi düşüyor, öğrenim durumu yükseldikçe yaşam kalitesi artıordu. Boş zaman aktivitesi durumları yaşam kalitesini anlamlı derecede etkilerken, kronik hastalık bulunması, yaşlılarda yaşam kalitesini düşürmektedir.

Sonuç: Hemşireler özellikle yaşlının yaşı, öğrenim durumu, boş zaman geçirme biçimleri ve kronik hastalık bulunmasının etkilerini göz önünde bulundurarak yaptıkları düzenli ziyaretlerle, sistematik değerlendirme ve uygulamalarla yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirebilirler. Keywords : Yaşam kalitesi, SF-36, Yaşlı