Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
YAŞLI HASTALARDAKİ PROKSİMAL FEMUR KIRIKLARINDA PARSİYEL KALÇA ARTROPLASTİSİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Kasım KILIÇARSLAN, Ismail DEMIRKALE, Hakan ÇIÇEK, Tansel MUTLU, Faruk ÇATMA, Çetin KAYAALP, Hasan YILDIRIM
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ANKARA Giriş: Bu çalışmanın amacı ileri yaş hastalardaki kalça kırıklarında uyguladığımız kısmi kalça protezinin (KKP) orta dönem sonuçlarını değerlendirmektir. Bipolar komponentli ve çimentolu KKP uygulanan 315 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Ortalama takip süresi 40.5 ± 3,5 ay ve ortalama yaş 82.9 ± 5 yıl olup hastaların 195'i kadın ve 120'si erkekti. En son değerlendirmede hastalardan 102'si (% 32.3) kaybedilmiş ve 13 (%4.1) hasta takipten çıkmıştır. Hastalar ameliyat sonrası birinci yılda Harris fonksiyonel skorlama sistemi ve günlük yaşam aktivitesi bulgularına göre değerlendirildi. Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan indeks; banyo yapma, tuvalete gitme, beslenme, kontinens ve yük taşıma gibi kriterleri içeren enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri indeksinden oluşur.

Bulgular: Postoperatif dönemde yapılan takiplerde komplikasyon olarak 21 hastada enfeksiyon, 36 hastada derin ven trombozu, 14 hastada bası ülseri, iki hastada heterotopik ossifikasyon, bir hastada siyatik sinir hasarı ve yedi hastada kalça çıkığı tespit edildi.

Sonuç: Çalışmada elde ettiğimiz bulgular ışığında yaşlı hastalarda görülen proksimal femur kırıklarının cerrahi tedavisinde KKP iyi bir seçenektir. Keywords : Proksimal femur kırığı; Kısmi kalça protezi; Mortalite