Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
AĞRILI DİYABETİK POLİNÖROPATİ İLE HİPERTRİGLİSERİDEMİ VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLİŞKİSİ
Semra ÖZTÜRK-MUNGAN1, Şevki ŞAHİN3, Meral KIZILTAN2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği ANKARA
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İSTANBUL
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Aanabilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Diyabetik ve ağrılı nöropatisi olan hastalarda lipid metabolizma bozukluğunun varlığı ve bu iki durumun birlikteliğini destekleyen bazı gözlem ve araştırmaların varoluşu ağrılı diyabetik polinöropati ve lipid metabolizma bozukluğu arasında bir korelasyon olduğunu akla getirmektedir. Lipid metabolizması ve periferik nöropati hakkında yeterli sayıda medikal kayıt ve makale bulunmamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, diyabetik nöropati ön tanılı 90 kişilik hasta grubu ve ılımlı düzeyde parestetik yakınması ve hiperlipidemisi olan fakat nöropati tespit edilmeyen 20 kişilik kontrol grubu ile yapılmıştır. Hastalar ayrıntılı öykü, nörolojik muayene, Total Nöropati Skoru ile değerlendirilmiş olup EMG yapılmış ve açlık kan şekeri, HbA1c, total kolesterol, trigliserid düzeylerine bakılmıştır.

Bulgular: Hastaların 49'unda ağrılı diyabetik nöropati tespit edilmiş, ağrısı olan grup ile ağrısı olmayan grup arasında lipid düzeyleri açısından karşılaştırma yapılmış ve korelasyon olup olmadığına bakılmıştır. Fibular sinir amplitüdü ile kolesterol düzeyleri ile anlamlı ilişki bulunurken (p=0.006), trigliserid düzeyleri ile anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır (p=0.827). Ağrılı diyabetik nöropatisi ve pozitif duysal semptomları olanlarda lipid düzeyleri, özellikle de trigliserid düzeyleri yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Ağrılı diyabetik polinöropati ile hipertrigliseridemi /hiperkolesterolemi arasında istatistiksel ilişki olmasa da trigliserid seviyeleri yüksek bulunmuştur. Bulgular bu konuda ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmüştür. Keywords : Yaşlı; Diyabetik nöropatiler; Hipertrigliseridemi; Hiperkolesterolemi