Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
GERİATRİ POLİKLİNİK HASTALARINDA SAPTANAN DERİ BULGULARININ PROSPEKTİF ANALİZİ
Düriye Deniz DEMİRSEREN1, Selma EMRE1, Ümit ATEŞKAN2, Ahmet METİN1
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği ANKARA
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniği ANKARA
Giriş: Ülkemizde yaşlı popülasyonun giderek artması ile yaşlanmaya bağlı deri değişiklikleri ve hastalıkları artmıştır. Bu araştırmada hastanemiz geriatri polikliniğine başvuran 65 yaş ve üzeri gönüllülerde tam dermatolojik muayene yaparak, yaşlı popülasyonda görülen deri değişiklikleri ve hastalıklarına ait epidemiyolojik verilerin saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mart 2009-Mayıs 2009 tarihleri arasında çalışma grubuna dahil edilen hastaların yaşları, cinsiyetleri, eşlik eden hastalıkları, varsa dermatolojik şikayetleri ve dermatolojik muayeneleri ile elde edilen bulgular kaydedildi ve değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma grubuna dahil edilen toplam 200 hastanın 98'i erkek (%49), 102'si kadındı (%51). Yaş ortalaması 73.9±6 olarak saptandı. Hastaların tam dermatolojik muayenesi ile tespit edilen hastalıklar 8 ana başlık altında sınıflandırıldı. Hastalıklar sıklık sırasına göre incelendiğinde ilk üç grup sırasıyla; deri tümörleri (%79.5), enfeksiyöz dermatozlar (%72) ve kserozis (%41) olarak tespit edildi. Sadece kserozis ileri yaşlı grup ve kadın cinsiyette anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre dermatolojik hastalıkların sıklığı, daha önce ülkemizde yapılan çalışmalardan farklı bulundu. Bunun en önemli nedeninin daha önceki çalışmalarda dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların retrospektif olarak değerlendirilmiş olması düşünüldü. Poliklinik şartlarında her zaman tam dermatolojik muayenenin yapılamamış veya kayıt edilmemiş olabileceği de düşünüldüğünde aktinik keratoz gibi asemptomatik olabilecek bazı premalign hastalıkların gözden kaçırılmaması için, 65 yaş üstü hastalarda tam dermatolojik muayene oldukça önemlidir. Keywords : Yaşlılık; Deri hastalıkları/patoloji; Dermatoloji