Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA EGZERSİZ EĞİTİMİNİN KAS KUVVETİ VE DENGEYE ETKİSİ
Özgür BOZAN1, Figen KOÇYİĞİT2, Feyzan CANKURTARAN1, Özlem EL2, Selmin GÜLBAHAR2, Özlen PEKER2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Bu çalışmada postmenopozal osteoporozlu hastalarda kuvvetlendirme ile denge ve koordinasyon egzersizlerinin kas kuvveti ve statik - dinamik denge fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 postmenopozal osteoporozlu hasta alındı. Birinci gruba kuvvetlendirme ile denge ve koordinasyon egzersizleri, ikinci gruba sadece kuvvetlendirme egzersizleri verildi. Hastalar egzersiz programının başında ve sonunda değerlendirildi. Denge değerlendirmesi için Kineshetic Ability Trainer kullanıldı. Hastaların kas gücü Cybex Norm İzokinetik Dinamometre ile ölçüldü.

Bulgular: Grupların tedavi öncesi ve sonrasında sırt ekstansör kaslarının gücü değerlendirmeleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı artışlar elde edildi (p<0.05). Birinci grupta 180º/sn açısal hızda diz ekstansiyon kas gücü ölçümü önemli bir farklılık göstermedi. Tüm diğer kas gücü ölçümleri her iki gruptada istatistiksel olarak anlamlı artışlar gösterdi (p<0.05). Birinci grupta statik ve dinamik denge parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme elde edildi (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak postmenopozal osteoporozlu hastalarda kuvvetlendirme egzersizlerine ek olarak verilen denge ve koordinasyon egzersizlerinin dinamik denge fonksiyonlarında daha iyi sonuçlar oluşturduğu görüldü. Keywords : Egzersiz; Yaşlı; Kadın; Osteoporoz; Postmenopozal korunma ve kontrol