Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
BİRİNCİ BASAMAKTA 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLI BİREYLERE VERİLEN İLAÇ EĞİTİMİNİN İLAÇ YÖNETİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Rabia HACIHASANOĞLU, Arzu YILDIRIM, Papatya KARAKURT
Erzincan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik ERZİNCAN Giriş: Bu araştırma yaşlı bireylerin reçete edilen ilaçlarını kullanmada sahip oldukları bilgi düzeylerini saptamak ve uygulanan ilaç eğitim programının ilaç bilgi düzeylerine etkisini incelemek amacıyla öntest-sontest yarı deneme modeli olarak yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Erzincan ilinde bulunan 1 ve 3 nolu sağlık ocaklarına Şubat-Mayıs 2008 tarihleri arasında başvuran, en az bir kronik hastalığı bulunan ve sürekli ilaç kullanmakta olan 65 yaş ve üzeri 40 yaşlı birey oluşturmuştur. Veriler, yaşlı bireyleri tanıtıcı soru formu ve ilaç bilgi düzeyini tanımlama ve değerlendirme formu kullanılarak toplanmıştır. Her yaşlı birey için kullandıkları ilaçlara ilişkin bireyselleştirilmiş ilaç eğitim kartları bilgisayarda hazırlanmış ve bu kartlarda bulunan ilaç adı, alınış dozu, kullanım amacı, yan etkileri, saklama koşulları ve ilacı alma ile ilgili konular hakkında araştırmacılar tarafından yüz yüze eğitim verilmiştir. Eğitimden önce ve sonra hastaların ilaç bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kullanılan ilacın adı, yan etkileri, dozu, kullanım süresi gibi bilgileri bilme konusunda son test puanları ön test puanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Yaşlıların bireysel ilaç yönetimlerinde başarı kazanmalarında hemşire yönetimli ilaç eğitim programlarının uygulanmasının büyük yarar sağladığı düşünülmektedir. Keywords : Bireyselleştirilmiş ilaç eğitimi; Yaşlı; Hemşirelik