Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
DÜŞME İLE İLİŞKİLİ VE İLİŞKİSİZ HASTALIĞI OLAN YAŞLI BİREYLERDE DÜŞME RİSKİ VE FİZİKSEL UYGUNLUK
Ayşe TORAMAN1, Necmiye ÜN YILDIRIM2
1Özel Çağlar Rehabilitasyon Merkezi KOCAELİ
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı BOLU
Giriş: Bu çalışma, düşmelerle ilişkili ve ilişkisiz olarak hastalığı olan yaşlı bireylerin düşme riski ile fiziksel uygunluk seviyelerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 73.28±6.63 yıl olan 60 birey dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen yaşlı bireyler; düşmelerle doğrudan ilişkili hastalığı olanlar, düşmelerle dolaylı ilişkili hastalığı olanlar ve herhangi bir hastalığı olmayanlar olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Yaşlı bireylerin demografik özelliklerini belirlemek için bir anket yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilen bireylerin bilişsel fonksiyon düzeyleri Mini Mental Durum Testi ile, düşme riskleri Berg denge testi ile; dengeleri tek ayak üstünde durma testi ile; fiziksel uygunluk seviyeleri Senior Fitness Test ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Düşmelerle doğrudan ilişkili hastalığı olan bireylerin Berg denge, tek ayaküstünde durma ve iki dakika adım testi değerlerinin, hiçbir hastalığı olmayan bireylere göre düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Hiçbir hastalığı olmayan bireylerin sekiz adım kalk-yürü testi değerlerinin (testi tamamlama zamanı bakımından), düşmelerle doğrudan ilişkili hastalığı olan bireylere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir (p<0.05)

Sonuç: Düşmelerle doğrudan ilişkili hastalığı olan yaşlı bireylerin çeviklik, denge, endurans ve alt ekstremite kas kuvvetinin daha az olduğu sonucuna varılmıştır. Keywords : Yaşlı; Düşme riski; Fiziksel uygunluk; Hastalık