Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
KOAH'LI YAŞLI HASTALARDA GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Esin KAYA, Sercan ÖZBEK, Ayşe TEKİN, Senan ERGİN, Ayşe YAMAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu BURDUR Giriş: Çalışmamızda, KOAH'lı yaşlı hastaların günlük yaşam aktivitelerinin (GYA) değerlendirilmesi ve GYA'daki bağımlılık düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı özellikte bir çalışmadır ve Burdur Devlet Hastanesinde yapılmıştır. Çalışmaya KOAH tanısı almış, 65 yaş üstü 76 hasta dahil edilmiştir. Verilerin toplanması nda hastaların sosyo-demografik özellikleri ile günlük yaşam aktivitelerini değerlendiren soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılanların %53.9'u 65-74 yaş aralığındadır. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık durumlarına bakıldığında, hastaların %9.2'sinin banyo yapmada, %5.3'ünün giyinmede, yardımcı günlük yaşam aktivitelerde ise %34.2'sinin alışveriş yapmada, %31.6'sının yemek yapmada, %11.8'inin ilaçlarını almada tam bağımlı oldukları saptanmıştır. Hastaların %68.4'ü aile üyeleri tarafından bakım verildiğini ifade etmiştir. Hastalara sağlık durumlarını nasıl algıladıkları sorulduğunda ise %40.8'i “fena değilim” şeklinde yanıtlamıştır.

Sonuç: Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede, KOAH'lı yaşlı hastaların genellikle güçlük yaşaması, onların başkalarına bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır. Bu hastaların GYA'ları nı kendi başlarına sürdürmede, daha yeterli ve daha bağımsız olmalarını destekleyen sağlık bakım politikalarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Keywords : Yaşlı; KOAH; Günlük yaşam aktiviteleri