Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
YAŞLI BİR HASTADA FRONTAL YERLEŞİMLİ HERPES ENSEFALİTİ
Fahrettin EGE, Aydın GÜLÜNAY, Şerefnur ÖZTÜRK, Yeşim KARADAĞ, Şenay ÖZBAKIR
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği ANKARA Herpes simpleks erişkinlerdeki sporadik ensefalitin en sık nedenidir. Tedavi edilmemiş hastalığın mortalitesi % 50-70'dir; fakat erken tanı ve tedavi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle hastalığa ait işaretlerin ve görüntüleme bulgularının tanınması erken tedavi için önemlidir. Herpes ensefaliti ağırlıklı olarak temporal lobları tutsa da literatürde seyrek olarak ekstra-temporal yerleşimli vakalar da bildirilmiştir. Ekstra-temporal bölgeler, parietal, oksipital ve frontal lobları, yanı sıra bazal ganglionlar ve beyin sapını da içerebilir. 61 yaşındaki erkek hasta konfüzyon, ajitasyon ve jeneralize nöbetlerin eşlik ettiği ataksi ve idrar inkontinansı ile karakterize frontal lob sendromu ile başvurdu. Laboratuar, elektrofizyoloji ve görüntüleme yöntemleri ile diğer olası nedenler dışlandı. Tanı, öncelikli olarak frontal lobda yerleşen herpes ensefaliti ile uyumlu bulundu. Spesifik anti-viral tedavi ardından tam iyilik hali sağlandı. Görüntüleme yöntemleri ekstra-temporal lezyonları gösterdiğinde hastalık dışlanmamalıdır. Destekleyici kanıtların varlığında, yaşlı hastalarda ayırıcı tanıda atipik yerleşimli herpes ensefaliti de düşünülmelidir. Keywords : Herpes ensefaliti; Frontal; Serebrovasküler; MRI; EEG; Nöbet