Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
D-GALAKTOZ ENJEKSİYONU İLE İN VİVO OLARAK OLUŞTURULAN DENEYSEL ALZHEİMER HAYVAN MODELİNDE ERİTROPOETİNİN TERAPÖTİK ETKİSİ
Özlem ŞAHİN1, Ufuk VURGUN2, Osman YILMAZ3, Ataç SÖNMEZ4, Ayfer DAYI4, Görsev YENER1, Şermin GENÇ2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri Anabilim Dalı İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı İZMİR
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Eritropoietin (Epo), stroke ve parkinsonizm gibi akut ve kronik bir çok santral sinir sistemi hastalığının hayvan modellerinde koruyucu etkinliği gösterilmiş bir moleküldür. In vitro nöral kültürde amiloid beta toksisitesinde koruyucu etki gösteren Epo'nun, bu çalışmada in vivo Alzheimer hastalığı hayvan modelinde koruyucu etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 21 dişi rat, kontrol(sham) (n=7), overektomize ve 2 ml %0.9 izotonik + 20 mg/gün D-galaktoz uygulanan (n=7); overektomize, D-galaktoz uygulamasına ek olarak 40 mg/kg dozunda haftada 3 kez İP Epo enjeksiyonu yapılan(n=7) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Epo'nun hastalık modeli üzerine etkisi, hipokampus ve serebral kortekste asetilkolin esteraz aktivitesi ve Cell death ELISA plus yöntemi apoptozis analizi kullanılarak araştırılmıştır.

Bulgular: Asetilkolin esteraz düzeyi, Epo grubunda kontrol grubuna yakın ve düşük olarak saptanmakla beraber istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca apoptozis düzeyi açısından her 3 grup arasında istatistiksel açıdan farklılık bulunmamıştır.

Sonuç: Epo'nun bu hayvan modelinde nöroprotektif etkisi gösterilemedi. Ancak overektomi ve D-galaktoz grubunun da incelenen parametreleri kontrolden farklı değildi. Bu nedenle başka bir AH hayvan modelinde Epo'nun nöroprotektif etkisi incelenmelidir. Keywords : Alzheimer hastalığı; Hastalık hayvan modeli; D-galaktoz; Eritropoietin; Nöroproteksiyon; Apoptozis