Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
KURKUMİN KRONİK SEREBRAL HİPOPERFÜZYONA MARUZ KALMIŞ OVEREKTOMİLİ SIÇAN BEYİN DOKUSUNDA OKSİDATİF STRESİ AZALTMAKTADIR
Veysel Haktan ÖZAÇMAK, Hale SAYAN-ÖZAÇMAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ZONGULDAK Giriş: Turmeriğin majör komponenti olan kurkumin hem antioksidan hem de antiinflamatuar aktivite göstermektedir. Çalışmamızda, kronik serebral hipoperfüzyon modelini kullanarak, overleri alınmış dişi sıçan beyininde, kurkuminin oksidatif stresi azaltıp azaltmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Kronik serebral hipoperfüzyon, her iki karotid komunis arterin kalıcı ligasyonu ile sağlandı. Denekler (4-6 aylık toplam 30 adet yetişkin Wistar Albino dişi sıçanlar) rastgele üç gruba ayrıldı: sham kontrol, iskemi ve 14 gün boyunca günlük kurkumin (100 mg/kg) verilen iskemi grubu. Ligasyon sonrası 14üncü günde tüm gruplardaki beyin dokularının malondialdehid (MDA) ve indirgenmiş glutatyon (GSH) içerikleri ölçüldü.

Bulgular: İskemi, MDA içeriğinin ileri dercede yükselmesine neden olurken GSH seviyesini anlamlı derecede azalttı. Diğer yandan, kurkumin tedavisi iskemik beyin dokusunda anlamlı derecelerde MDA düzeyini düşürerek ve GSH içeriğini yükselterek, değerlerin sham grubundakiler seviyesine geri dönmesini sağladı.

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar, vasküler demansın deneysel hayvan modeli olan kronik serebral hipoperfüzyonda kurkuminin hem oksidatif stresi hem de lipid peroksidasyonunu azalttığını önermektedir. Altta yatan moleküler mekanizmaların derinlemesine daha fazla araştırılması sonrasında inanıyoruz ki kurkuminin tedavideki verimliliği, klinik uygulamalar için özellikle de vasküler demanslı menopoz sonrası yaşlı kadınlarda test edilmesine layık olacaktır. Keywords : Kurkumin; Kronik serebral hipoperfüzyon; Oksidatif stres