Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
KIRŞEHİR İL MERKEZİNDEKİ YAŞLILARDA KRONİK HASTALIK PREVALANSI VE İLAÇ TÜKETİMİ
Ayla ÜNSAL, Gökçe DEMİR
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik KIRŞEHİR Giriş: Bu çalışmanın amacı Kırşehir il merkezinde yaşayan yaşlılardaki kronik hastalık prevalansını ve onların ilaç tüketimlerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Kırşehir il merkezindeki altı Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı, rastlantısal örneklem yöntemi ile seçilen 290 yaşlı katılımcıyla Mart-Temmuz 2009 tarihleri arasında görüşüldü. Araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu veri toplama aracı olarak kullanıldı. Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama ve ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Yaşlıların tamamının en az bir kronik hastalığı bulunmaktadır. Hipertansiyon ve kalp hastalığı en çok görülen kronik hastalıklardır. Yaşlıların %80,3'ünün reçeteli, %19,7'sinin ise reçeteli ve reçetesiz olmak üzere tamamının ilaç kullandığı saptanmıştır. Antihipertansif, antiinflamatuar, kardiyovasküler sistem ilaçları ile analjezikler en çok kullandıkları ilaç türleridir. Reçetesiz olarak en çok analjezik kullandıkları belirlenmiştir. Yaşlıların %17,2'si ilaçların yan etkisinden şikayetçi olup bu konuda en çok mide ağrısı (%40), baş ağrısı (%24) gibi yan etkiler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Kronik hastalık sayısı ile yaş (p<0,01), eğitim durumu (p<0,05) ve reçeteli olarak tüketilen ilaç sayısı (p<0,001) arasında anlamlılık bulunmuştur. İlaç tüketimi ile yaş, cinsiyet, eğitim ve ekonomik durum arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (tümü p>0,05).

Sonuç: Daha erken yaşlardaki koruyucu önlemlerle yaşlılıktaki kronik hastalık prevalansı ve dolayısıyla ilaç tüketimi azaltılabilir. Keywords : Yaşlı; Kronik hastalık; Prevalans; İlaç tüketimi; Yan etkiler, Reçetesiz ilaç