Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
YAŞLI BİREYLERDE FONKSİYONELLİK, PERFORMANS VE REAKSİYON ZAMANI İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Necmiye ÜN YILDIRIM1, Nuriye ÖZENGİN1, Özlem ÇINAR ÖZDEMİR1, Feray GÖKDOĞAN2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, BOLU
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, BOLU
Giriş: Bu çalışma yaşlı bireylerde fonksiyonellik, performans ve reaksiyon zamanı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri 98 birey dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen yaşlı bireylerin demografik özelliklerini belirlemek için bir anket yapılmıştır. Çalışma grubunun bilişsel fonksiyon düzeyleri Mini Mental Durum Testi ile yaşam kaliteleri Nottingham Sağlık Profili Anketi ile alt ekstremite performansları sandalyeden otur-kalk testi ile fonksiyonel düzeyleri basamak testi ile basit reaksiyon zamanları ise New Test reaksiyon zaman ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 73.24±6.10 yıldır. Katılanların %51'i erkek, %40'ı evli, %51'i ilkokulu bitirmişlerdir. Nottingham toplam skoru ile performans ve fonksiyonellik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken (p<0.05), reaksiyon zamanı ile herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Linear regresyon analizi sonucunda yaşam kalitesini en fazla etkileyen değişkenin fonksiyonellik olduğu görülmüştür (p<0.05).

Sonuç: İlerleyen yaşla birlikte fonksiyonel kas gücü kayıplarının ve bu kayıpların yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin belirlenmesinin yaşlı bireyler için önemli olduğu düşüncesindeyiz. Keywords : Yaşlı; Psikomotor Performans; Reaksiyon Zamanı; Yaşam Kalitesi