Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 1
Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olgularında Az Görenlere Yardım Cihazı Uygulamaları Ve Sonuçları
Sinan TATLIPINAR, Sibel KADAYIFÇILAR, Bora ELDEM
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Bu çalışmada, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olgularında Az Görenlere Yardım (Low Vision Aids- LVA) uygulamalarımızın sonuçları değerlendirilmekte ve bu sonuçlara etkide bulunan faktörler (yaş, cinsiyet, öğrenim) incelenmektedir. Ağustos 1997- Kasım 1999 tarihleri arası bölümümüzün Retina Birimi'nde Az Görenlere Yardım muayenesi yapılan 51 YBMD olgusu çalışmaya dahil edildi. Hastaların uzak görme keskinliği (GK), kırma kusurları düzeltildikten sonra Snellen eşeli ile ölçüldü. Yakın görme keskinliği için Jaeger eşeli kullanıldı. Olgulara öncelikle yakın için, ardından uzak için LVA uygulaması yapıldı. Yakın için LVA verilen toplam 43 olgunun, LVA öncesi ortalama yakın görme keskinliği (GK) 7.4±0.2 (Jaeger) sıra olarak tespit edildi. LVA sonrası yakın GK 2.2±0.2 düzeyine yükseldi (p= 0.0001). Uzak için yardımcı cihaz verilen toplam 12 olgunun ortalama en iyi düzeltilmiş uzak GK 0.1±0.02 düzeyindeydi. LVA sonrası GK O.44±0.07 seviyesine yükseldi (p= 0.002). Yaş, cinsiyet ve öğrenim düzeyi ile LVA sonrası yakın GK'de artış arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi. YBMD'nun etkilediği olguların vizüel rehabilitasyonunda Az Görenlere Yardım cihazları etkin bir yol olarak görünmektedir. Bu cihazların kullanımıyla hastaların çevresindekilere bağımlılığı azaltılabilecektir. Keywords : Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Az görenlere yardım, Görme azlığı, Teleskopik gözlük