Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
YAŞ TEK BAŞINA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABÜLDE BİR TRİAJ KRİTERİ OLMAMALIDIR
Ş. Gülbin AYGENCEL, Neslihan DOĞAN, Başak ÜNVER-KOLUMAN, Melda AYBAR-TÜRKOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Giriş: İleri yaş kronik hastalık görülme sıklığında artış ve fonksiyonel bozulma ile birliktedir; bu durum hastaneye yatış ve yoğun bakıma başvuru hızında artmaya neden olur. Bu çalışmanın pimer amaçları yoğun bakım ünitemize yatan ≥65 yaş hastaların oranları, özellikleri ve sonuçlarının incelenmesi, 65-79 yaş arası ile ≥80 yaş hastaların farklılıklarının karşılaştırılması ve sağ kalıma etki eden faktörlerin bulunmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Veriler, yoğun bakım ünitemize yatan hastalar için prospektif olarak tutulan veri tabanından retrospektif olarak elde edilmiştir. Veriler 1.Nisan.2007 ile 1.Nisan.2009 tarihleri arasında 24 saatten daha fazla yatan 780 hastadan elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışma sürecinde toplam 260 yaşlı hasta (%33.3) yoğun bakım ünitemizde takip edilmiştir. Bu grup hasta için mortalite %48.8'dir. Altmışbeş yaş ve üstü hastalarda yoğun bakım mortalite artmamıştır. Artmış hastalık şiddeti, yoğun bakımda uzayan yatış, yoğun bakımda uygulanan ileri destek tedavileri (mekanik ventilasyon, santral venöz veya arteriyel kateter yerleştirilmesi vazoaktif veya inotropik ilaç kullanılması) ve bazı laboratuar bulgularındaki farklılıklar azalmış sağ kalım ile ilişkili bulunmuştur. Yaşlı ve çok yaşlı hasta gruplarındaki önemli farklılıklar ise cinsiyet ve altta yatan hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesine başvuran 65 yaş ve üstü hastaların toplam başvurular içindeki yüzdesi hızla artmaktadır. Bu hasta grubu genç hastalara göre daha fazla altta yatan hastalığa ve hastalık ağırlığına sahip olmasına rağmen; yaklaşık yarısı yoğun bakım ünitesinden taburcu olabilmektedir. Bizim sonuçlarımız hastaların yoğun bakıma kabulünde yaşın tek başına kullanılabilen bir kriter olmaması gerektiğini tekrar vurgulamaktadır. Keywords : Yaşlı; 80 Yaş ve Üzeri Yaşlı; Kalış Süresi; Yoğun Bakım Ünitesi/yararlanma; Mortalite