Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
YAŞLI HASTALARDA LAPAROSKOPİK ANTİ-REFLÜ CERRAHİ UYGULAMASI İÇİN YAŞ BİR KONTRENDİKASYON MUDUR?
Toygar TOYDEMİR1, Koray TEKİN2, Mehmet Ali YERDEL1
1İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü İSTANBUL
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı DENİZLİ
Giriş: Bu çalışmada amaç, laparoskopik anti-reflü cerrahi (LARC) uygulamasının, yaşlı hasta grubundaki güvenirliliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Mayıs 2004 ile Kasım 2009 arasında 1000 hastaya LARC uygulandı. Altmış yaş üzeri olan hastalar A grubunu (A), 60 yaş altı olan hastalar ise B grubunu (B) oluşturdu. Preoperatif klinik, operasyon detayları ve perioperatif bulgular, prospektif veri tabanında analiz edildi.

Bulgular: A'da 48, B'de 952 hasta mevcuttu. Yaş ortalaması A için 64, B için 39 idi. (p<0.0001) Kadın hasta oranı, A'da (%60) B'ye (%37) göre daha fazla idi.(p=0,002) Eroziv ösefajit ve Barrett varlığı, sırasıyla A'da %72.9 ve %12.5, B'de 66.8% ve %8.3 idi.(p>0.05). Hiatal herni varlığı A'da %81, B'de %77 idi (p=0.001). Toupet A'da (%52) B'ye (%31) göre daha fazla uygulanan prosedürdü (p=0.002). Her iki grupta da mortalite ve açığa dönme olmadı. Postoperatif tüm minör komplikasyonlar gruplar arasında benzerdi (p>0.05). Majör komplikasyon olarak yalnız B'de, üç hastada ösefagus perforasyonu, ince barsak perforasyonu ve pulmoner emboli görüldü (p>0.05). Postoperatif gas-bloat, yutma güçlüğü ve nüks yüzdeleri gruplar arası benzerdi (p>0.05).

Sonuç: LARC 60 yaş üzeri hastalarda da güvenli bir şekilde uygulanabilir. Yaş LARC için bir kontrendikasyon olmamalıdır. Keywords : Yaşlı; Gastroösefageal Reflü; Laparoskopi; Fundoplikasyon