Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
İLERİ YAŞ HASTALARDA SEVOFLURAN VE PROPOFOL–REMİFENTANİL ANESTEZİSİNİN DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Jale Bengi ÇELİK1, Ahmet TOPAL1, Atilla EROL1, Selçuk GÜVEN2, İnci KARA3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KONYA
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı KONYA
3Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KONYA
Giriş: Bu çalışmada ürolojik cerrahi girişim geçirecek 100 ileri yaş hastada propofol-remifentanil kullanılarak uygulanan total intravenöz anestezi ile sevofluran-remifentanil anestezisinin derlenme özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastalar propofol-remifentanil (grup P) veya sevofluran-remifentanil (grup S) anestezisi verilmek üzere rasgele ayrıldı. Derlenme özellikleri, anestezi sonrası gönderme skor sistemi (PADSS) ve Aldrete derlenme skorunu 9 olma zamanı, Digit Symbol Substitution Test (DSST), Trieger Dot Test sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Ekstubasyon zamanı grup P'de grup S'e göre belirgin olarak kısa bulundu (5.3±2.9 dk ve 7.8±3.8dk, p=0.038). İlk göz açma, verbal uyarılara cevap ve oryantasyon gruplar arasında benzerdi. Aldrete skorunun 9 olma zamanı (Grup P: 14.2±3.6 dk, Grup S: 16.3±4.5 dk)ve PADSS'in 9 olma zamanı (Grup P: 19.3±5.7 dk, Grup S: 22.1±4.2 dk) iki grupta benzer bulundu (p>0.05). DSST'in normale dönmesi grup P'de grup S ile karşılaştırıldığınd belirgin olarak hızlı idi (p<0.05) ve TDT iki grupta benzerdi (p>0.05). Bulantı/kusma, titreme, göğüs duvarında sertlik ve VAS ağrı skoru değerlerinde belirgin fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: İleri yaş hastalarda, hem propofol-remifentanil hem de sevofluran-remifentanil anestezisi ile yeterli anestezi düzeyi güvenli bir şekilde sağlanabilir. Keywords : Sevofluran; Propofol; Geriatri; Anestezi İyileşme Dönemi