Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
GERİATRİK HASTALARDA DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİNİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Selin UZ TUNÇAY1, Arzu Razak ÖZDİNÇLER1, Deniz Suna ERDİNÇLER2
1İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Çalışmanın amacı geriatrik hastalarda düşme risk faktörlerinin yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktivitelerine (GYA) etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Geriatri polikliniğine başvuran 105 gönüllü geriatrik hasta çalışmaya alındı. Hastalar, mental durum (Standardize Mini Mental Test), denge (Berg Denge Skalası, Süreli Kalk ve Yürü Testi), yürüme (10 metre yürüme testi), düşme korkusu (Tinetti'nin Düşme Etkinlik Ölçeği), yaşam kalitesi (SF-12), GYA (Barthel İndeksi) yönünden değerlendirildi. Ayrıca hastaların, sosyo-demografik özellikleri, yardımcı yürüme cihazı kullanımı, son bir yıldaki düşme sayısı, tanısı konmuş hastalıkları, kullandığı ilaçlar, görme problemi varlığı sorgulandı. Çalışmanın veri analizinde SPSS 10.0 istatistik programı kullanıldı.

Bulgular: Değerlendirdiğimiz risk faktörlerinden cinsiyet, görme problemi, katarakt, denge, yürüme, düşme korkusu ile düşme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Düşen ve düşmeyen gruplar yaşam kalitesi skorları açısından karşılaştırıldığında, düşmeyen grup lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu (p<0.05) bulunurken, GYA skorları açısından karşılaştırıldığında ise anlamlı farklılık olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. Düşme risk faktörlerinden denge, yürüme bozukluğu ve düşme korkusu ile yaşam kalitesi ve GYA arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, hastalarımızda düşme korkusunun yaşam kalitesinin mental komponentini en çok etkileyen faktör olduğu, ayrıca GYA'yı diğer faktörlere göre daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Keywords : Yaşlı; Yaşam Kalitesi; Günlük Yaşam Aktiviteleri; Düşme