Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 2
Yaşlı Popülasyonda Toplum Kökenli Pnömoni Olguları
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Oral ÖNCÜL, Selim NALBANT, Zeki ÇANKIR, Cihan TOP, Şener AĞDAŞ, Emir ŞİLT, Mehmet DANACI
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi, İstanbul
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, İstanbul
Yaşlı popülasyonda toplum kökenli pnömoni (TKP), mortalite ve morbiditenin önde gelen sebepleri arasındadır. TKP'de başlangıç tedavisi genellikle ampiriktir. Çalışmanın amacı sulbaktam/ampisilin (SAM) ve seftazidim (CAZ) kullanılan yaşlı (>65 yaş) TKP hastalarda prognoz ve mortalite bakımından fark olup olmadığını analiz etmektir. Ünitemizde Kasım 1999-Kasım 2000 tarihleri arasında TKP tanısıyla SAM ve CAZ kullanılmış olan yaşlı hastaların kayıtları incelendi. Hastaların demografik özellikleri ve altta yatan hastalıkları değerlendirildi. TKP tanısı, Toraks Derneği TKP Çalışma Grubu Rehberine göre konuldu. Birinci gün ölen ve mekanik ventilasyon gerektiren hastalar çalışma kapsamı dışında tutuldu. Çalışmaya uygun kriterlere sahip 67 hastadan 42'si (%62) grup 3, 25'i (%38) grup 4 TKP olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz için ki kare testi kullanıldı ve P< 0.05 anlamlı kabul edildi. Hastaların 32'sine SAM, 35'ine CAZ verilmişti. 67 hastanın 30'unda (%45) izole edilen patojen ya da tedaviye yanıtsızlık nedeniyle ilk üç günden sonra antibiyotik programında tam değişiklik ya da modifikasyon yapıldı. SAM grubunda %85, CAZ grubunda %83 oranında eşlik eden hastalık (diyabet, hipertansiyon, KOAH, kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, serebro vasküler hastalık, malignite) vardı. SAM ve CAZ gruplarında iyileşme oranları sırasıyla 15 (%47) ve 22 (%63) bulundu ve gruplar arasında istatistiksel fark saptanamadı (X2:1.86, P>0.05). Ölüm oranı SAM grubunda %28, CAZ grubunda %20 bulundu (X2:0.551, P>0.05). Olguların 21'ine (%31.7) bakteriyolojik tanı kondu. Bunlar arasında 8 Streptococcus pnömonia, 5 Escherichia coli, 4 Enterobacter spp., 2 Klebsiella pnömoniae ve 2 Staphylococcus aureus saptanmıştır. Özet olarak, yaşlı popülasyonda TKP olgularında SAM ve CAZ ampirik tedavilerinde başarı oranı düşük olup, aralarında fark saptanamamıştır. Grup 3 ve 4 yaşlı TKP olgularında, mortalite oranlarının yüksek olması nedeniyle, etkili ampirik antibiyotik protokolleri oluşturmak için daha fazla prospektif kontrollü çalışmalara ve aşı gibi TKP ajanlarına karşı koruyucu önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Keywords : Toplum kökenli pnömoni, Yaşlı popülasyon, Sulbaktam/ampisilin, Ceftazidim, Community acquired pneumonia, Elderly population, Sulbactam/ampicilline, Ceftazidime