Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA OLAN VE OLMAYAN PARKİNSON HASTALARINDA ÜRODİNAMİK BULGULAR
Hakan TUNÇ1, Murat ERSÖZ1, Asuman DOĞAN2, Turgut YILDIZGÖREN2, Selami AKKUŞ1, Neşe ÖZGİRGİN2
1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. FTR Kliniği ANKARA
2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. FTR Kliniği ANKARA
Giriş: Geriatrik yaş grubunda olan ve olmayan Parkinson hastalarında (PH) ürolojik semptomlar ve ürodinamik bulgular karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Hastalarda ürolojik semptomlar araştırıldı, Hoehn-Yahr ölçeği uygulandı. Ürodinamik incelemeyle detrüsör tipi, maksimum sistometrik mesane kapasitesi (MSMK), maksimum detrüsör basıncı (MDB) ve işeme sonrası artık idrar miktarı ölçüldü, mesane doluluk duyusu, depolama ve boşaltma fonksiyonları değerlendirildi.

Bulgular: Parkinson hastalarında ürolojik semptomların sıklığı noktüri 23/25, acil işeme isteği (urgency) 18/25, inkontinans 12/25 saptandı. Ürodinamik incelemede 24/25 hastada aşırı aktif mesane gözlendi. Geriatrik yaş grubunda olan ve olmayan hastalarda depolama sorunu sıklığı sırasıyla 9/15, 3/10 (p=0.141), boşaltma sorunu sıklığı 5/15, 6/10 (p=0.188) bulundu. Mesane doluluk duyusu geriatrik grupta 8/15 korunmuş, 7/15 kısmen korunmuş, geriatrik olmayan grupta 8/10 korunmuş, 2/10 kısmen korunmuş (p=0.174) saptandı. Geriatrik yaş grubunda olan ve olmayan PH'ların MSMK, MDB ve rezüdü idrar ortalamaları sırasıyla 261.93±149.11ml, 302.0±146.46ml (p=0.360), 40.73±22.59cmH2O, 35.20±17.27cmH2O (p=0.637) ve 69.73±88.98ml, 113.70±103.90ml (p=0.317) ölçüldü. Hoehn-Yahr ölçeğine göre, erken evre ile ileri evre PH'da mesane depolama (p=0.02) ve boşaltma (p=0.038) sorunu sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.

Sonuç: Geriatrik yaş grubunda olan ve olmayan PH'ların tamamında kısmen de olsa mesane doluluk duyusu korunmuştur. Geriatrik yaş grubunda diğer gruba göre depolama ve boşaltma sorunu sıklığı açısından anlamlı fark bulunmamasına karşın PH'da ileri Hoehn-Yahr evresindeki olgularda depolama ve boşaltma sorununun sık olduğu saptandı. Keywords : Parkinson Hastalığı; Nörojenik Mesane; Ürodinami