Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
BÜTÇE KISITLAMALARININ PRESBİAKUZİLİ HASTALARDA İŞİTME REHABİLİTASYONUNA ETKİLERİ
Erkan EŞKİ1, İsmail YILMAZ2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı İZMİR
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ADANA
Giriş: Bu çalışmada, bütçe kısıtlamalarının, presbiakuzili hastalarda işitme rehabilitasyonuna etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Merkezinde presbiakuzi nedeniyle işitme cihazı kullanan hastalar belirlendi. Hastalar iki gruba ayrıldı. İşitme cihazını bütçe kısıtlamasından önce alanlar Grup 1 ve sonra alanlar Grup 2 idi. İşitme cihazı seçimini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik tüm hastalara anket düzenlendi. Uluslararası işitme cihazları değerlendirme envanteri Türkçe versiyonu kullanılarak hastaların işitme cihazı memnuniyet ve yararlanımları karşılaştırıldı.

Bulgular: Presbiakuzi nedeniyle işitme cihazı kullanan 47 hasta çalışmaya alındı. Olguların yaş ortalaması 71.93 idi. Grup 1'de 25 olgu, Grup 2'de 22 olgu bulunuyordu. İşitme kayıpları bakımından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Bütçe düzenlemesinden sonra cihaz alan grupta işitme cihazı değerlendirme skoru istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı (p=0.001).

Sonuç: Bütçe kısıtlamaları, presbiakuzili hastalarda, işitme rehabilitasyonunu olumsuz etkilemektedir. Keywords : Presbiakuzi; İşitme Cihazı; Bütçe