Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
GERİATRİK OBSTRÜKTİF UYKU APNE HİPOPNE SENDROMLU HASTALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ceren ERSÖZ ÜNLÜ1, Güleser SAYLAM2, Hikmet FIRAT3, Ömer Tarık SELÇUK4, Mehmet Hakan KORKMAZ2, Sadık ARDIÇ3, Muharrem DAĞLI2
1Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği KONYA
2Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği ANKARA
3Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ANKARA
4Sağlık Bakanlığı Ağrı Devlet hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği AĞRI
Giriş: Obstrüktif uyku apne hipopne sendromu (OUAS); uyku sırasında üst hava yolunun sürekli olarak tekrarlayan obstrüksiyonları ile seyreden bir tablodur. İlerleyen yaşla beraber OUAS görülme sıklığı artmaktadır. OUAS oluşumunda en önemli risk faktörleri ilerleyen yaş, cinsiyet ve obezite olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızda geriatrik OUAS hastalarında risk faktörlerinin etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Altmış beş yaş üzerindeki 55 hastanın değerlendirildiği retrospektif bir çalışmadır. Hastaların 37'si erkek, 18'i kadındı. 31'inde Beden Kitle İndeksi (BKİ) 30'un altında, 24'ünde BKİ 30 ve üzerindeydi. Hasta grubunun 24'ünde hipertansiyon, 6'sında tip II diabetes mellitus ve 6'sında koroner arter hastalığı mevcuttu. Obezitenin, cinsiyetin ve sistemik hastalıkların polisomnografik bulgular ve EUS (Epworth Uykululuk Skalası) üzerine etkisi değerlendirildi.

Bulgular: Her iki cinsiyette EUS ve polisomnografi sonuçları değerlendirildiğinde her iki grupta birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Kadınların %55.6'sı obezken, erkeklerin %37.8'i obezdi. Obez ve obez olmayan grupta EUS açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Obez grupta AHİ (Apne-Hipopne İndeksi) obez olmayan gruba göre yüksek bulundu. OUAS olan ve olmayan hastalarda sistemik hastalık görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Sadece obezitenin daha yüksek AHİ değerleriyle ilişkili olduğu görüldü. Diğer risk faktörleri ile OUAS arasında ilişki saptanmadı. Keywords : Yaşlı; Obstrüktif Uyku Apne; Risk Faktörleri