Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA KEMİK YOĞUNLUĞU İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Nurdan PAKER1, Derya BUĞDAYCI1, Didem DERE1, Demet TEKDÖŞ2, Elif ERBİL3, Çağlayan DERE1
1İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İSTANBUL
2Malatya Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon MALATYA
3Mardin Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon MARDİN
Giriş: Bu çalışmanın amacı postmenopozal osteoporozu (PMO) olan kadınlarda osteoporoz şiddeti ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre PMO tanısı konulan 233 kadın alınmıştır. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü Çift Enerji X-Işınlı Absorpsiyometri (DXA) ile lomber omurga ve proksimal femurdan yapılmıştır. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde QUALEFFO-41 Türkçe sürümü kullanılmıştır.

Bulgular: Ortalama yaş 65±8 yıl, QUALEFFO total skoru 43.5±15.8 olarak bulunmuştur. Yaşam kalitesi ile lomber omurga, femur boyun ve total femur KMY değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır. Vertebra kırığı olan kadınlardaki QUALEFFO skoru kırığı olmayan kadınlardaki değerlere göre daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Kırığı olan kadınlarda lomber omurga ve proksimal femur KMY skorları, kırığı olmayan kadınların kemik yoğunluklarına göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda PMO'lu kadınlarda lomber omurga ve proksimal femur kemik yoğunluğu ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Keywords : Osteoporotik Kırık; Postmenopozal Osteoporoz; Yaşam Kalitesi