Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
YAŞLI MEME KANSERLİ HASTALARDA TÜMÖR ÖZELLİKLERİ, TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE YAŞAM SÜRELERİ
Selim SÖZEN1, Yasemin BENDERLİ CİHAN2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği KAYSERİ
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği KAYSERİ
Giriş: Meme kanserli yaşlı hasta sayısı gün geçtikçe artmakla birlikte, konuyla ilgili çalışmalar hala sınırlıdır. Bu çalışmada, meme kanseri nedeniyle takip edilen 65 yaş ve üzeri hasta grubunun epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi yaklaşımları ve yaşam sürelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2005–2011 yılları arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümünde 65 yaş ve üzeri meme kanseri nedeniyle tedavi ve takipleri yapılan 71 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya 10 erkek, 61 kadın toplam 71 hasta dâhil edildi. En sık başvurma yakınması, memede ele gelen kitleydi. En sık görülen patoloji, invaziv duktal karsinomdu. Hastaların büyük çoğunluğunda patolojik tümör çapı T2 idi. Histopatolojik sonuçlar, hastanın performans durumu ve eşlik eden yandaş hastalıklara göre uygun adjuvan tedaviler uygulandı. Erkeklerde ortanca yaşam süresi 44.5 ay, kadınlarda 30.2 aydı. Kadınlarda 1 yıllık sağ kalım oranı %97, erkeklerde %83 olarak bulundu.

Sonuç: Ülkemizde geriatrik yaş grubundaki hastalarda meme kanseri ile ilgili çalışmalar sınırlı olmakla birlikte geriatrik yaş grubunda görülen meme kanserindeki doğal seyir, tanı ve tedavi yaklaşımları büyük ölçüde genç yaş grubundaki kadın meme kanserine benzemektedir. Keywords : Geriatri; Kanser; Meme Kanseri