Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
DEMANSLI HASTAYA BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜNÜN İNCELENMESİ
Fatma ÇETİNKAYA1, Ayfer KARADAKOVAN2
1Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Dahiliye Kliniği İZMİR
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Bu çalışma, demanslı hastaya bakım verenlerin bakım yükünü incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı ve kapsadığı zamana göre kesitsel olarak 1 Ocak 2008 - 31 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini demanslı hastaya bakım veren 305 bakım verici ve 305 demanslı hasta oluşturmuştur. Araştırmada verilerin analizi için One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi, Kruskal Wallis varyans analizi, Mann Whitney U Testi ve Spearman's Rho analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada bakım verenler sosyo-demografik özelliklere, bakım verme süresine, bakımda yardım alma, hasta bakımında deneyimli olma, çalışma durumlarına göre gruplara ayrılmıştır. Oluşturulan bu gruplar ile bakım verenlerin bakım yükü ölçeği (BYÖ) toplam puanları ve ölçeğin alt alanlarını oluşturan zaman bağımlılık, gelişimsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yük puanları arasında fark olup olmadığı incelenmiştir.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda kronik bir hastalık olan ve uzun süreli tedavi, bakım gerektiren demans hastalarını ve onlara bakım verenleri etkileyen faktörler göz önüne alınarak demansın kontrol altına alınmasına yönelik “eğitim-danışmanlık programları” ve düzenli sağlık kontrolleri düzenlenmesi, bakım verenlere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, eğitim programının hekim, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanından oluşan rehabilitasyon ekibi tarafından verilmesi önerilmiştir. Keywords : Bakım Veren; Demans; Hasta; Hastalık Yükü