Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI OLAN KİŞİLERDE OSTEOPOROZ, SUBKLİNİK VERTEBRAL KIRIK VARLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Meltem BAYDAR1, Özalp KARABAY2, Banu DİLEK3, Ebru ŞAHİN1, Seide Alev KARASEL4, Metin MANİSALI5, Belgin ÜNAL6, Sema ÖNCEL1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı İZMİR
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı DİYARBAKIR
4Gazi Magusa Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, GAZİ MAGUSA/KKTC
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İZMİR
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: Bu çalışmanın amacı,periferik arter hastalığı olan hastalarda osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve kemik mineral yoğunluğuna(KMY)etki eden faktörlerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya periferik arter hastalığı(PAH) tanısı almış,bilinen osteoporozu olmayan 45 yaş üzeri 80 hasta alındı.Hastaların demografik özellikleri, kalsiyum alımı ve fiziksel aktivite düzeyleri sorgulandı.Hastaların KMY Dual energy X-Ray Absorbsiometri(DEXA) ile ölçüldü. Vertebra yükseklik kayıpları değerlendirildi. PAH derecelendirmesi ise Fontaine sınıflamasına göre yapıldı. Ayrıca hastaların serumda kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, 25(OH) D vitamin, parathormon, homosistein, B12 düzeyleri, tiroid, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ölçüldü.

Bulgular: DEXA ölçümlerine göre %19,17(14) hastada osteoporoz, %63,01(46) hastada osteopeni saptandı. Vertebral kırık derecesine bakıldığında 28( %36,70)'inda evre 1, 8(%10,12)'inde evre 2 kırık saptanırken 43(%53,2)'ünde radyolojik kırık saptanmadı. PAH evresi ile KMY ve t skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05 ). Subklinik vertebral kırık ile hastalığın evresi ve güçsüzlük semptomu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0.05 ).

Sonuç: PAH olanlarda hastalığın evresi ile osteoporoz arasında bir ilişki saptanmazken,subklinik vertebral kırık ile hastalığın evresi arasında ilişki olduğu bulunmuştur. Bu nedenle bu grup hastalarda osteoporoz araştırılmalı ve KMY ölçümü ile birlikte hastaların direk grafi ile de değerlendirilmeleri gerekmektedir. Keywords : Periferik Arter Hastalığı, Osteoporoz, Kompresyon Kırığı